Venerdi 28 aprile  (niente diretta tv)

09-09:30 STK 1000 Libere 1

09:45-10:45 WorldSBK Libere 1

11-12 WorldSSP Libere 1

12:15-12;45 WorldSSP300 Libere 1

13:45-14:15 STK1000 Libere 2

14:30-15:30 WorldSB Libere 2

15:45-16;45 WorldSSP Libere 2

17-17:30 World SSP300 Libere 2

Sabato 29 aprile DIRETTA TV!

08:45-09:10 WorldSBK Libere 3

09:20-09:35 WorldSSP Libere 3

09:45-10:15 STK1000 Libere 3

10:30-10:45 WorldSBK Superpole 1

10:55-11:10 WorldSBK Superpole 2

11:30-11:45 WorldSSP300 Superpole 1

11:55-12:10 WorldSSP300 Superpole 2

13 WorldSBK  gara 1 (21 giri, km. 95,382)

14-14:15 WorldSSP Superpole 1

14:25-14:40 WorldSSP Superpole 2

15-15:30 STK1000 Qualifiche

Domenica 30 aprile

09-09:15 WorldSSP warm up

09:30-09:45 WorldSBK warm up

10-10:15 STK1000 warm up

11:30 WorldSSP gara (18 giri, km 81,758)

13:00 WorldSBK gara 2 (21 giri km. 95,382)

14:20 WorldSSP300 gara (12 giri, km. 54,504)

15:15 STK1000 gara (14 giri, km. 63,580)

InTV:

Sabato 29 aprile

08:45-09:10 WorldSBK Libere 3 diretta Italia2

09:20-09:35 WorldSSP Libere 3 diretta Italia2

09:45-10:15 STK1000 Libere 3 diretta Italia2

10:30-10:45 WorldSBK Superpole 1 diretta Italia2

10:55-11:10 WorldSBK Superpole 2 diretta Italia2

11:30-11:45 WorldSSP300 Superpole 1 diretta Italia2

11:55-12:10 WorldSSP300 Superpole 2 diretta Italia2

13 WorldSBK  gara 1 (18 giri, km. 91,386) (diretta Italia1/Italia2)

14-14:15 WorldSSP Superpole 1  diretta Italia2

14:25-14:40 WorldSSP Superpole 2 diretta Italia2

15-15:30 STK1000 Qualifiche diretta Italia2

Domenica 30 aprile

09-09:15 WorldSSP warm up diretta Italia2

09:30-09:45 WorldSBK warm up diretta Italia2

10-10:15 STK1000 warm up diretta Italia2

11:30 WorldSSP gara (16 giri, km 81,232)  diretta Italia2

13:00 WorldSBK gara 2 (18 giri km. 91,386)  diretta Italia1/Italia 2

14:20 WorldSSP300 gara (11 giri, km. 55,847) diretta Italia2

15:15 STK1000 gara (13 giri, km. 66,001) diretta Italia2